Provided byVISAI logo
Speech Segmentation

AI ตรวจจับเสียงพูดของคนออกจากเสียงรบกวนอื่นๆ สำหรับแอปพลิเคชันที่สั่งงานด้วยเสียง

เริ่มต้นใช้งานที่นี่
Speech Segmentation แบ่งส่วนเสียงพูด
Let’s Try Demo
เอไอแบ่งส่วนเสียงพูดคืออะไร?
เอไอแบ่งส่วนเสียงพูด หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ การตรวจจับกิจกรรมเสียง (Voice Activity Detection: VAD) เป็นเทคโนโลยีที่ตรวจจับเสียงที่เป็นเสียงพูดของมนุษย์ เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยในกระบวนการประมวลเสียงพูด เช่น ในเทคโนโลยีรู้จำเสียงพูด (Automatic Speech Recognition: ASR) และในเทคโนโลยีการรู้จำอารมณ์จากเสียงพูด (Speech Emotion Recognition: SER)
เริ่มต้นใช้งานที่นี่
line pattern primary
Pricing
Product
Credit / Request
AI Marketplace - Speech Segmentation0.20 Credit / 15 Seconds
บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด

สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

© 2023 AI Cloud Platform. All rights reserved.