Provided byVISAI logo
Speech to Text

AI ถอดเสียงพูดเป็นข้อความ ใช้ถอดไฟล์เสียงได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น mp3, wav, flac

เริ่มต้นใช้งานที่นี่
Speech to Text แปลงเสียงเป็นข้อความ
Let’s Try Demo
เอไอแปลงเสียงเป็นข้อความคืออะไร?
เอไอแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech to Text / Automatic Speech Recognition: ASR) คือการถอดข้อความออกจากเสียงพูดโดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้ของเครื่อง เอไอแปลงเสียงเป็นข้อความสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การถอดคำบรรยายจากคอร์สเรียนออนไลน์ การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์หรือคลิปวิดีโอ การถอดคำพูดจากบทสนทนาทางโทรศัพท์ และอื่นๆ
เริ่มต้นใช้งานที่นี่
line pattern primary
Pricing
Product
Credit / Request
AI Marketplace - Speech to Text0.30 Credit / 15 Seconds
พาร์ทเนอร์ของเรา
gowajee logo
บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด

สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

© 2023 AI Cloud Platform. All rights reserved.